Algemene voorwaarden

 

 

Artikel 1 – Algemeen

1.1  In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan
onder:

a) Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft;

b) Opdrachtnemer: KLC Belastingen & Administraties, gevestigd te: Breskens,
zijnde een Eenmanszaak,

c) Opdracht c.q. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij
Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde werkzaamheden te
verrichten. Tot die werkzaamheden behoren alle
werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven en alle verdere werkzaamheden die uit
de opdracht mochten voortvloeien of die daarmee verband houden, daaronder
begrepen, maar daartoe niet beperkt:

 • het adviseren ten aanzien van vraagstukken van
  fiscaalrechtelijke aard,
 • het verzorgen van fiscale aangiften,
 • het geheel of gedeeltelijk voeren van boekhoudingen,
 • het opstellen van jaarstukken en andere financiële overzichten, zoals
  jaarrekeningen, jaarrapporten,
 • al het voorgaande in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend de
  werkzaamheden als vermeld in de opdrachtbevestiging.

1.2  Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en
uitgevoerd door Opdrachtnemer, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en
7:407 lid 2 BW, ongeacht of Opdrachtgever de Opdracht uitdrukkelijk of
stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde
persoon of bepaalde personen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1  Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten c.q. Overeenkomsten

tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede op alle

daaruit voortvloeiende en/of samenhangende overeenkomsten, alsmede op alle door Opdrachtnemer

gedane aanbiedingen en/of offertes.

2.2  De toepasselijkheid van Algemene voorwaarden
van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3  Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn
slechts van kracht indien en voorzover Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk en
schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd. Tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders is overeengekomen hebben deze afwijkingen van of
aanvullingen op de Algemene voorwaarden slechts betrekking op de desbetreffende
overeenkomst.

2.4  Indien enig beding,
deel uitmakend van deze Algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou
zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige zoveel
mogelijk in stand en zal het betreffende beding onverwijld worden vervangen
door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk
benadert.

Artikel 3 – Totstandkoming van de
Overeenkomst

3.1  De Overeenkomst komt tot stand
op het moment dat de door Opdrachtnemer en Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging
door Opdrachtnemer retour is ontvangen. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op
de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte
informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en
volledig weer te geven.

3.2  Indien de Opdracht mondeling
is verstrekt, dan wel indien de opdrachtbevestiging (nog) niet getekend retour
is ontvangen, wordt de Opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder
toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden op het moment dat Opdrachtnemer op
verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de Opdracht is gestart.

Artikel 4 – Gegevens en informatie

4.1  Opdrachtgever is gehouden alle door
Opdrachtnemer verlangde gegevens en informatie, alsmede de gegevens en
informatie waarvan opdrachtgever redelijkerwijs kan weten dat Opdrachtnemer die
nodig heeft voor de correcte uitvoering van de Opdracht, a) tijdig en b) in de
door Opdrachtnemer gewenste vorm en c) op de door Opdrachtnemer gewenste wijze
te verstrekken.

4.2  Opdrachtgever staat in voor de juistheid,
volledigheid, betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de door of namens hem aan
Opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie, ook indien deze via derden
worden verstrekt of van derden afkomstig zijn, tenzij uit de aard van de
Opdracht anders voortvloeit.

4.3  Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer
onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de
uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn.

4.4  Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering
van de Opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het
eerste, tweede en derde lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.

4.5  Extra kosten, extra uren, alsmede de overige
schade voor Opdrachtnemer, ontstaan doordat Opdrachtgever niet aan de in het
eerste, tweede of derde lid genoemde verplichtingen heeft voldaan, komen voor
rekening en risico van Opdrachtgever.

4.6  Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer
de originele, door Opdrachtgever verstrekte, bescheiden aan Opdrachtgever
retourneren.

4.7  Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de
correcte naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de
bescherming van persoonsgegevens, waaronder het aan Opdrachtnemer verstrekken
en ter beschikking stellen van persoonsgegevens met betrekking tot zijn
personeel, cliënten of derden, ook indien deze van derden afkomstig zijn of
door derden in zijn opdracht worden verstrekt. Opdrachtnemer kan in verband met
niet of niet correcte naleving door Opdrachtgever niet worden aangesproken.

Artikel 5 – Uitvoering van de
Opdracht

5.1  Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de
Opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar
gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.

5.2  Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de
Opdracht voor rekening van Opdrachtgever derden wenst in te schakelen, zal hij
daartoe slechts overgaan met goedkeuring van Opdrachtgever.

5.3  Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste
vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren;
Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd
resultaat.

5.4  De Opdracht wordt uitgevoerd
met inachtneming van de toepasselijke (beroeps)regelgeving en hetgeen bij of
krachtens de wet wordt geëist. Opdrachtgever verleent telkens en
volledig medewerking aan de verplichtingen die hieruit voor Opdrachtnemer
voortvloeien.

5.5  Opdrachtgever is ermee bekend
dat Opdrachtnemer op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en
financieren van terrorisme (Wwft):

a)    verplicht kan
zijn om een onderzoek naar de identiteit van Opdrachtgever en/of cliënt te
doen;

b)    verplicht kan zijn om bepaalde transacties
te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten.

5.6  Opdrachtnemer sluit iedere
aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat ten gevolge van het voldoen door
Opdrachtnemer aan de voor hem geldende wet- en regelgeving.

5.7  Opdrachtnemer houdt terzake van de Opdracht
een werkdossier aan met daarin kopieën van relevante stukken, dat eigendom is
van Opdrachtnemer.

5.8  Tijdens de uitvoering van de
Opdracht zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van één van hen
door middel van elektronische mail met elkaar kunnen communiceren.
Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor
schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische mail. Zowel
Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen doen dat redelijkerwijs
verwacht mag worden ter voorkoming van risico’s zoals het verspreiden van
virussen en vervorming.

5.9  In geval van twijfel omtrent
de inhoud en/of verzending van elektronische post zijn de data-uittreksels uit
de computersystemen van Opdrachtnemer bepalend.

 

Artikel 6 –Termijnen

6.1  Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te
zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen indien zulks schriftelijk is
overeengekomen.

6.2  Indien Opdrachtgever een vooruitbetaling
verschuldigd is of hij voor de uitvoering van de Opdracht benodigde gegevens en
informatie ter beschikking dient te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de
werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling
geheel door Opdrachtnemer is ontvangen, respectievelijk de gegevens en
informatie geheel aan Opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld.

6.3  De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat
uitvoering blijvend onmogelijk is – door Opdrachtgever niet wegens
termijnoverschrijding worden ontbonden, dan nadat Opdrachtgever, na ommekomst
van de overeengekomen termijn, Opdrachtnemer een redelijke termijn heeft
aangezegd om de opdracht alsnog (geheel) uit te voeren en Opdrachtnemer ook dan
de opdracht niet of niet geheel uitvoert binnen de aangezegde termijn.

Artikel 7 – Aanvang,
duur, opzegging, ontbinding

7.1  De
Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard
of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde
tijd is aangegaan.

7.2  Opdrachtgever en Opdrachtnemer
kunnen de Overeenkomst te allen tijde (tussentijds) ontbinden met inachtneming
van een opzegtermijn van 3 dagen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich
tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten. De ontbinding
dient met een schriftelijke opzegging te worden meegedeeld aan de andere
partij.

7.3 De Overeenkomst mag per
aangetekende brief door zowel Opdrachtnemer als door Opdrachtgever
(tussentijds) worden ontbonden zonder inachtneming van een opzegtermijn in het
geval de andere partij niet in staat is om zijn schulden te voldoen of indien
een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een
schuldsanering treft, of om enige andere reden zijn activiteiten staakt of
indien de andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden
bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is
ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de
opzeggende partij.

7.4  Opdrachtnemer behoudt in alle
gevallen van (tussentijdse) ontbinding aanspraak op betaling van de declaraties
voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij de Opdrachtnemer na
ontvangst van de betaling aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige
resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking stelt.

7.5 Indien tot (tussentijdse) ontbinding
is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van
het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, alsmede
van additionele kosten die Opdrachtnemer redelijkerwijs heeft moeten maken of
moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst
(zoals onder meer kosten met betrekking tot eventuele onderaanneming), tenzij
er feiten en omstandigheden aan de ontbinding ten grondslag liggen die aan
Opdrachtnemer zijn toe te rekenen.

7.6 Indien tot (tussentijdse)
opzegging is overgegaan door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht op
medewerking van Opdrachtnemer bij overdracht van werkzaamheden aan derden,
tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die
aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen.

7.7  Voor zover de overdracht van de werkzaamheden
voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan
Opdrachtgever in rekening gebracht.

7.8 Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder
der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in
eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter
hand te stellen.

Artikel 8 – Intellectuele
vermogensrechten

8.1  Alle rechten met betrekking tot producten van
de geest die Opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of
gebruikt, daaronder mede begrepen adviezen, werkwijzen, (model)contracten,
systemen, systeem-ontwerpen en computerprogramma’s, komen toe aan
Opdrachtnemer, voorzover deze niet reeds aan derden toekomen.

8.2 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande
schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het Opdrachtgever niet
toegestaan de producten van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers
al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te verveelvoudigen, te
openbaren of te exploiteren, onverminderd het bepaalde in Artikel 9.4.

Artikel 9 – Geheimhouding en
exclusiviteit

9.1  Opdrachtnemer is verplicht de door of namens
Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover
derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze
verplichting geldt niet voorzover op Opdrachtnemer een wettelijke of
beroepsplicht rust tot openbaarmaking, waaronder begrepen de verplichtingen
voortvloeiend uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van
terrorisme (wwft) en andere nationale of internationale regelgeving met
vergelijkbare strekking, of voor zover Opdrachtgever Opdrachtnemer van de
geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze
geheimhoudingsverplichting betreft ook de door verwerking van verschafte
gegevens gekregen resultaten.

9.2  Het eerste lid verhindert niet vertrouwelijk
collegiaal overleg binnen de organisatie van Opdrachtnemer, voor zover
Opdrachtnemer zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de opdracht of ter
zorgvuldige voldoening aan een wettelijke of beroepsplicht noodzakelijk acht.

9.3  Opdrachtnemer is, indien hij voor zichzelf
optreedt in een tucht-, civiele-, arbitrale-, bestuursrechtelijke- of
strafprocedure, gerechtigd de gegevens en informatie waarvan hij bij de
uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen aan te wenden voorzover deze
naar zijn redelijk oordeel van belang kunnen zijn.

9.4  Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande
schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het Opdrachtgever niet
toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke
uitingen van Opdrachtnemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter
beschikking te stellen, behoudens voorzover dit rechtstreeks uit de
overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel
omtrent de desbetreffende werkzaamheden van Opdrachtnemer, op Opdrachtgever een
wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of indien Opdrachtgever
voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele-, arbitrale-,
bestuursrechtelijke- of strafprocedure.

9.5  Opdrachtnemer is gerechtigd tot het vermelden
van de naam van Opdrachtgever en het in hoofdlijnen vermelden van de verrichte
werkzaamheden aan (commerciële) relaties van Opdrachtnemer ter indicatie van de
ervaring van Opdrachtnemer.

9.6  Opdrachtnemer is gerechtigd de
na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten aan te wenden voor statistische
of vergelijkbare doeleinden, mits die uitkomsten niet tot individuele
opdrachtgevers te herleiden zijn.

9.7  Uitgezonderd het bepaalde in
de vorige leden, is Opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die hem door Opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij
werd verkregen.

Artikel 10 – Persoonsgegevens

10.1          In het kader van een opdracht
verstrekt door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer of in het kader van het voldoen
aan wettelijke verplichtingen rustende op Opdrachtnemer, kan Opdrachtnemer
persoonsgegevens betreffende Opdrachtgever en/of personen verbonden aan of
werkzaam bij/voor Opdrachtgever verwerken.

10.2          In verband met de optimalisering van
zijn dienstverlening aan Opdrachtgever alsmede in verband met het kunnen
benaderen van Opdrachtgever en/of personen werkzaam bij/voor Opdrachtgever met
informatie en met diensten van Opdrachtnemer en derden, kan Opdrachtnemer
persoonsgegevens verwerken.

10.3          Verwerking
van persoonsgegevens door Opdrachtnemer in het kader van de activiteiten zoals
het eerste en tweede lid vermeld, vindt plaats conform toepasselijke wet- en
regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 11 – Honorarium

11.1          Opdrachtgever is aan
Opdrachtnemer een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte kosten verschuldigd
overeenkomstig de bij Opdrachtnemer gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken
en werkwijzen.

11.2          Opdrachtnemer heeft
het recht een voorschot te vragen aan Opdrachtgever.

11.3          Indien na de totstandkoming van de
Overeenkomst, maar voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende
factoren zoals bijvoorbeeld lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is
Opdrachtnemer gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig
aan te passen.

11.4          Alle tarieven zijn exclusief
omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 12 – Betaling

12.1          Betaling dient zonder enige aftrek,
korting of verrekening in Nederlandse valuta te geschieden door storting of
overmaking op de op de factuur aangegeven bankrekening binnen veertien dagen na
factuurdatum. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het
verschuldigde op de rekening van Opdrachtnemer. Bezwaren tegen de hoogte van de
factuur schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

12.2          Indien Opdrachtgever niet binnen de in
het eerste lid genoemde termijn, dan wel een andere tussen partijen
overeengekomen termijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in
verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd vanaf dat moment de wettelijke rente in
rekening te brengen.

12.3          Indien Opdrachtgever
niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever
gehouden tot vergoeding van alle door Opdrachtnemer gemaakte
buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten, ook voorzover deze kosten
de eventuele rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij
Opdrachtnemer als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.

12.4          In geval van een
gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de Opdracht ten
behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers is uitgevoerd, hoofdelijk
aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde
rente en kosten.

12.5          Opdrachtnemer behoudt zich het recht
voor om – ook tijdens de uitvoering van een opdracht, indien de financiële
positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van
Opdrachtnemer aanleiding geeft – van Opdrachtgever gehele of gedeeltelijke
vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen, bij gebreke
waarvan Opdrachtnemer gerechtigd is de nakoming van zijn verplichtingen op te
schorten.

Artikel 13 – Reclames

13.1          Een reclame met betrekking tot
verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient op straffe van verval van
alle aanspraken binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie
waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel, indien Opdrachtgever aantoont dat
hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 30 dagen na de
ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden kenbaar
gemaakt.

13.2          Een reclame schort de
betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, behoudens voorzover
Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat hij de reclame
gegrond acht.

13.3          In geval van een terecht uitgebrachte
reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening
gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de
desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer)
uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie van door Opdrachtgever reeds
betaald honorarium naar evenredigheid.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

14.1          Opdrachtnemer
verplicht zich om zich conform de regels van het Reglement voor de
Beroepsuitoefening (RBU) van het Register Belastingadviseurs te verzekeren en
verzekerd te houden tegen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het
niet, niet juist, niet tijdig of niet volledig uitvoeren van Opdrachten.
Opdrachtnemer is gehouden op eerste verzoek van Opdrachtgever kosteloos een
kopie van de polisvoorwaarden van deze verzekering aan de opdrachtgever toe te
zenden.

14.2          De
aansprakelijkheid voor de vergoeding van geleden schade is beperkt tot het
bedrag dat op grond van de in lid 1 bedoelde verzekering daadwerkelijk wordt
uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. Indien om welke
reden dan ook buiten schuld of toedoen van Opdrachtnemer, geen uitkering
krachtens de in lid 1 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere
aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het bedrag het bedrag
dat Opdrachtgever naar de maatstaf van het bepaalde in artikel 11 als
honorarium (exclusief omzetbelasting) aan Opdrachtnemer heeft betaald en/of nog
verschuldigd is terzake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende
gebeurtenis betrekking heeft of waarmede deze verband houdt, met een maximum
van driehonderdduizend euro (€ 300.000,-).

14.3          De in het voorgaande lid vermelde
beperking van de aansprakelijkheid geldt niet voorzover de schade het gevolg is
van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

14.4          Opdrachtnemer is evenwel niet
aansprakelijk voor:

a)    bij Opdrachtgever of derden
ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of
onvolledige gegevens of informatie door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer of
anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Opdrachtgever;

b)    bij Opdrachtgever of derden ontstane schade
die het gevolg is van een handelen of nalaten van hulppersonen, die door
Opdrachtgever dan wel Opdrachtnemer ingeschakeld zijn (werknemers van
Opdrachtnemer daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een
met Opdrachtnemer verbonden organisatie;

      c)       bij
Opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte- of gevolgschade.

14.5          Een vordering tot vergoeding van
schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat Opdrachtgever de schade
heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Opdrachtnemer te zijn
ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

14.6          Opdrachtgever is gehouden
Opdrachtnemer schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van
derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en
personeel van Opdrachtgever alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen
en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn – die
voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Opdrachtnemer ten
behoeve van Opdrachtgever, behoudens voorzover deze aanspraken het gevolg zijn
van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

14.7          Opdrachtgever
vrijwaart Opdrachtnemer in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens
schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of
onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de
schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds, dan
wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer. Onder
aanspraken van derden worden tevens verstaan aan de Opdrachtnemer als
medepleger van een fiscaal verzuim opgelegde bestuurlijke boeten.

Artikel 15-Vervaltermijn

Voorzover in
deze Algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten
van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het
verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na
het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn
met het bestaan van deze rechten.

Artikel 16 – Rechts- en forumkeuze

16.1          Op alle overeenkomsten tussen
Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing.

16.2          Tenzij partijen
uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen die
verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer
voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Opdrachtnemer gevestigd
is.

16.3          In afwijking van het
voorgaande lid kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer kiezen voor een andere
wijze van geschillenbeslechting

16.4          Opdrachtgever kan een klacht indienen bij de Raad van Tucht van het Register
Belastingadviseurs. Alsdan zal de Raad van Tucht alvorens
de klacht in behandeling te nemen partijen voorstellen door middel van
mediation tot een oplossing van het geschil te komen.

Artikel 17. Wijzigingen

17.1          Opdrachtnemer is steeds bevoegd deze Algemene voorwaarden
te wijzigen.

17.2          Wijzigingen zullen voor de Opdrachtgever slechts verbindend
worden, indien de gewijzigde Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij een
Kamer van Koophandel en Fabrieken of bij de griffie van een
arrondissementsrechtbank, alsmede de Opdrachtnemer de Opdrachtgever van de
wijzigingen van de Algemene voorwaarden in kennis heeft gesteld en veertien
dagen na dagtekening van deze kennisgeving zijn verstreken, zonder dat de Opdrachtgever
Opdrachtnemer schriftelijk te kennen heeft gegeven met de wijzigingen niet in
te stemmen.

 

Artikel 18. Kortingsactie particuliere aangifte inkomstenbelasting 2015

18.1 Actie is geldig gedurende de periode 01-01-2015 t/m 01-05-2015.

18.2 Actie geldt alleen voor klanten waarvoor KLC Belastingen & Administraties de particuliere

aangifte inkomstenbelasting 2015 heeft verzorgd of nog moet verzorgen.

18.3 Klanten krijgen 10% korting op de kosten van de aangifte inkomstenbelasting indien zij een

nieuwe klant (vanaf hier genoemd ‘introducé’) introduceren die de particuliere of zakelijke aangifte

inkomstenbelasting door KLC Belastingen & Administraties laat verzorgen.

18.4 Klanten kunnen introducés aanmelden gedurende de volledige periode zoals genoemd onder

punt 1, dus ook nog nadat hun eigen aangifte is verricht.

18.5 Voor elke introducé krijgt de klant 10% korting op het originele bedrag van de aangifte inkomstenbelasting.

18.6 Korting kan maximaal oplopen tot 100% van het originele bedrag van de aangifte inkomstenbelasting.

18.7 Indien een klant 2 personen voorstelt die fiscaal partner zijn en een gezamenlijke aangifte doen,

dan telt dit als 1 introducé waarvoor dus eenmaal 10% korting wordt gegeven.

18.8 Actie geldt niet indien klant zijn fiscaal partner opgeeft waarmee hij een gezamenlijke aangifte doet.

18.9 Korting geldt alleen op het bedrag van de aangifte inkomstenbelasting, korting wordt niet gegeven

op overige werkzaamheden die voor de klant worden verricht.

18.10 Korting geldt alleen voor de klant die de introducé voorstelt, de introducé zelf krijgt geen korting

tenzij hij op zijn beurt ook een nieuwe klant introduceert.

18.11 Korting wordt direct op de factuur van de klant verrekend, mits factuur nog niet is verzonden.

18.12 Indien klant een introducé voorstelt nadat hij zijn eigen factuur heeft ontvangen voor de aangifte

inkomstenbelasting, dan zal hij een creditnota ontvangen waarop de korting wordt verrekend.

18.13 Indien de klant nog een openstaande schuld heeft bij KLC Belastingen & Administraties,

dan zal de korting hiermee verrekend worden. Heeft de klant geen schuld, dan zal het bedrag van

de creditnota binnen 30 werkdagen na factuurdatum worden uitgekeerd aan klant.

18.14 Introducés kunnen voorgesteld worden door KLC Belastingen & Administraties te voorzien

van hun naam en adresgegevens. Introducé is pas aangemeld nadat KLC Belastingen & Administraties

de aanmelding heeft bevestigd.

18.15 Korting wordt pas toegekend vanaf het moment dat de aangifte van de  introducé is aangemaakt

en de introducé zijn akkoordverklaring heeft getekend.

18.16 KLC Belastingen & Administraties behoudt ten alle tijden het recht zonder opgave van reden

introducés te weigeren en daarmee geen korting te geven aan klant. Mogelijke redenen kunnen zijn: 

te grote reisafstand tussen vestigingsplaats KLC Belastingen & Administraties en introducé,

onuitvoerbaarheid opdracht introducé.